English | 中文(繁)
本译文经正教会中华诸圣会翻译委员会审核通过

抵挡互联网络不良内容之祝文

在开机上网之前,于圣像前顶礼三拜,亲圣像,诵曰:

吁,主耶稣基督,吾上帝及拯救者,因尔至圣至洁之母及我主保圣者并护守天使之祈祷,保我三司五官免受邪情欲乐染污;护我眼目,令其不得见伤损我灵,且使我远离尔之邪恶不净之像;助我断除行诸不洁之意欲;又佑我行诸善业,以中悦于尔,奉事于尔圣教;俾能归荣光于尔,偕尔无始父及尔至圣至善、肇生之灵,今暨永久,及于诸世之诸世。阿民。